Sari la conținut

Concurs de ocupare a funcției de CASIER în cadrul Serviciului Public de Gospodărire

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca – organizează concurs de ocupare a unei funcții contractuale de execuție vacante de casier în cadrul Compartimentului Financiar Contabil

În temeiul prevederilor art. 554 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor, cu sediul în Comuna Tulca nr. 668/H, organizează concurs de ocupare a unei funcții contractuale de execuție vacante de casier în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, având o durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă.

Concursul se organizează la sediul Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor, astfel:

  • proba scrisă: 17.03.2023, ora 10.00 – pentru funcţia contractuală vacantă de casier;
  • interviul: într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise Facem precizarea că postul vacant de casier din cadrul Compartimentului Financiar Contabil este post unic, deoarece atribuţiile acestuia, prin conţinutul şi natura lor, nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică. Durata muncii este redusă la jumătate de normă, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar.

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Detalii în documentul de mai jos:

Concurs – Casier – Serviciu de gospodarire – Comuna Tulca

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut