Sari la conținut

Urbanism​

Comuna Tulca, Județul Bihor

Formulare Tip

Acte emise

2023

CU 36 din 18.12.2023

CU 35 din 22.11.2023

CU 34 din 22.11.2023

CU 33 din 22.11.2023

CU 32 din 23.10.2023

CU 31 din 25.09.2023

CU 30 din 20.09.2023

CU 29 din 20.09.2023

CU 28 din 19.09.2023

CU 27 din 14.09.2023

CU 26 din 05.09.2023

CU 25 din 05.09.2023

CU 24 din 08.08.2023

CU 23 din 09.08.2023

CU 22 din 20.07.2023

CU 21 din 23.06.2023

CU 20 din 17.07.2023

CU 19 din 15.06.2023

CU 18 din 06.06.2023

CU 17 din 22.05.2023

CU 16 din 19.05.2023

CU 15 din 27.04.2023

CU 14 din 19.04.2023

CU 13 din 18.04.2023

CU 12 din 07.04.2023

CU 11 din 31.03.2023

CU 10 din 14.02.2023

CU 9 din 14.02.2023

CU 8 din 14.02.2023

CU 7 din 10.02.2023

CU 6 din 08.02.2023

CU 5 din 08.02.2023

CU 4 din 26.01.2023

CU 3 din 19.01.2023

CU 2 din 16.01.2023

CU 1 din 12.01.2023

2022

CU 16 din 22.12.2022

CU 15 din 15.12.2022

CU 14 din 23.12.2022

CU 13 din 30.09.2022

CU 12 din 13.09.2022

CU 11 din 13.09.2022

CU 10 din 07.09.2022

CU 09 din 08.07.2022

CU 08 din 27.06.2022

CU 07 din 27.06.2022

CU 06 din 24.05.2022

CU 05 din 24.05.2022

CU 04 din 24.05.2022

CU 03 din 02.05.2022

CU 02 din 04.04.2022

CU 01 din 01.04.2022

2021

CU 01 din 26.03.2021

CU 02 din 14.05.2021

CU 03 din 14.05.2021

CU 04 din 25.05.2021

CU 05 din 16.06.2021

CU 06 din 07.07.2021 

CU 07 din 09.07.2021

CU 08 din 14.07.2021

CU 09 din 14.07.2021

CU 10 din 21.07.2021

CU 11 din 14.09.2021

CU 12 din 17.09.2021

CU 13 din 06.10.2021

CU 14 din 11.11.2021

CU 15 din 09.11.2021

CU 16 din 11.11.2021

CU 17 din 11.11.2021

CU 18 din 24.11.2021

CU 19 din 26.11.2021

CU 20 din 09.12.2021

CU 21 din 15.12.2021

Documentații de urbanism

> cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia;

> planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel:

> pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă (la scara 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 sau 1:500), eliberat de OCPI;

sau

> pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și Extras de carte funciară pentru informare, actualizate la zi, eliberate de OCPI;

> documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie (calculul taxei se face la compartimentul tehnic).

 

> cerere-tip (Formularul – model F.7 – „CERERE pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism”);

> certificatul de urbanism emis, în original;

> documentul de plată a taxei de prelungire a valabilității certificatului de urbanism (calculul taxei se face la compartimentul tehnic).

Dosarele se depun în 2 (două) exemplare identice:

> cererea pentru emiterea autorizației de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul model F.8 „CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare”

> certificatul de urbanism, în copie;

> extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi;

> documentația tehnică, exemplare originale – cu respectarea conținutului-cadru prezentat în Anexa 1 la Legea 50/1991;

> avizele, acordurile, actul administrativ al autorității pentru protecția mediului, studiile de specialitate etc. solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;

> dovada înregistrării proiectului la OAR și taxa timbru arhitect, dacă este cazul;

> documentul de plată a taxei pentru emiterea autorizației de construire/desființare (calculul taxei se face la compartimentul tehnic).

> cerere-tip (Formularul – model F.12 – “CERERE pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare”);

> autorizația de construire/desființare emisă, în original;

> memoriu justificativ;

> documentul de plată a taxei de prelungire a valabilității autorizației de construire/desființare (calculul taxei se face la compartimentul tehnic).

> cerere-tip semnată (și ștampilată în cazul persoanelor juridice)

> copie după actul de identitate: C.I./B.I. pentru persoanele fizice

sau

> certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice

> copie după Autorizația de construire/desființare

> copie Proces-verbal înștiințare de plată (se obține de la casierie)

> dovada achitării taxei de regularizare (calculul se face la compartimentul tehnic)

pentru construcții realizate după 1 aug 2001 – art. 37 alin. (1) din Legea 7/1996

> cerere tip semnată (și ștampilată în cazul persoanelor juridice)

> copie după actul de identitate: C.I./B.I. pentru persoanele fizice,

> certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice

> copie după Autorizația de construire

> copie Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

> documentație cadastrală (topograf autorizat de ANCPI)

> document de plată a taxei pentru eliberarea unei adeverințe (10,00 lei – se achită la casierie)

> cerere;

> copie după actul de identitate: C.I./B.I. pentru persoanele fizice

> certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice

> copie după Autorizația de desființare

> documentație cadastrală (topograf autorizat de ANCPI)

> document de plată a taxei pentru eliberarea unei adeverințe (10,00 lei – se achită la casierie)

> convocator comisie de recepție (se depune la registratura primăriei cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită de beneficiarul autorizației pentru realizarea recepției);

> dovada achitării cotelor către Inspectoratul de Stat în Construcții – Bihor;

La data stabilită pentru recepție, prin grija beneficiarului, se vor preda reprezentantului primăriei următoarele documente (ele NU se depun împreună cu convocatorul, ci se prezintă pe teren):

> referatele proiectanților (arhitectură, rezistență, instalații etc);

> referatul dirigintelui de șantier;

> copii ale tuturor dispozițiilor de șantier;

> certificat de performanță energetică actualizat;

> plan de situație/ Plan de amplasament actualizat, întocmit de topograf autorizat ANCPI;

> formularul-tip “PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE la terminarea lucrărilor” – minim 2 exemplare originale – cf. prev. Anexei nr. 2 la Regulamentul privind recepția construcțiilor, actualizat, aprobat de HG 273/1994;

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut