Sari la conținut

Urbanism​

Comuna Tulca, Județul Bihor

Formulare Tip

Documentații de urbanism

> cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia;

> planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel:

> pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă (la scara 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 sau 1:500), eliberat de OCPI;

sau

> pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și Extras de carte funciară pentru informare, actualizate la zi, eliberate de OCPI;

> documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie (calculul taxei se face la compartimentul tehnic).

 

> cerere-tip (Formularul – model F.7 – „CERERE pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism”);

> certificatul de urbanism emis, în original;

> documentul de plată a taxei de prelungire a valabilității certificatului de urbanism (calculul taxei se face la compartimentul tehnic).

Dosarele se depun în 2 (două) exemplare identice:

> cererea pentru emiterea autorizației de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul model F.8 „CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare”

> certificatul de urbanism, în copie;

> extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi;

> documentația tehnică, exemplare originale – cu respectarea conținutului-cadru prezentat în Anexa 1 la Legea 50/1991;

> avizele, acordurile, actul administrativ al autorității pentru protecția mediului, studiile de specialitate etc. solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;

> dovada înregistrării proiectului la OAR și taxa timbru arhitect, dacă este cazul;

> documentul de plată a taxei pentru emiterea autorizației de construire/desființare (calculul taxei se face la compartimentul tehnic).

> cerere-tip (Formularul – model F.12 – “CERERE pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare”);

> autorizația de construire/desființare emisă, în original;

> memoriu justificativ;

> documentul de plată a taxei de prelungire a valabilității autorizației de construire/desființare (calculul taxei se face la compartimentul tehnic).

> cerere-tip semnată (și ștampilată în cazul persoanelor juridice)

> copie după actul de identitate: C.I./B.I. pentru persoanele fizice

sau

> certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice

> copie după Autorizația de construire/desființare

> copie Proces-verbal înștiințare de plată (se obține de la casierie)

> dovada achitării taxei de regularizare (calculul se face la compartimentul tehnic)

pentru construcții realizate după 1 aug 2001 – art. 37 alin. (1) din Legea 7/1996

> cerere tip semnată (și ștampilată în cazul persoanelor juridice)

> copie după actul de identitate: C.I./B.I. pentru persoanele fizice,

> certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice

> copie după Autorizația de construire

> copie Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

> documentație cadastrală (topograf autorizat de ANCPI)

> document de plată a taxei pentru eliberarea unei adeverințe (10,00 lei – se achită la casierie)

> cerere;

> copie după actul de identitate: C.I./B.I. pentru persoanele fizice

> certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice

> copie după Autorizația de desființare

> documentație cadastrală (topograf autorizat de ANCPI)

> document de plată a taxei pentru eliberarea unei adeverințe (10,00 lei – se achită la casierie)

> convocator comisie de recepție (se depune la registratura primăriei cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită de beneficiarul autorizației pentru realizarea recepției);

> dovada achitării cotelor către Inspectoratul de Stat în Construcții – Bihor;

La data stabilită pentru recepție, prin grija beneficiarului, se vor preda reprezentantului primăriei următoarele documente (ele NU se depun împreună cu convocatorul, ci se prezintă pe teren):

> referatele proiectanților (arhitectură, rezistență, instalații etc);

> referatul dirigintelui de șantier;

> copii ale tuturor dispozițiilor de șantier;

> certificat de performanță energetică actualizat;

> plan de situație/ Plan de amplasament actualizat, întocmit de topograf autorizat ANCPI;

> formularul-tip “PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE la terminarea lucrărilor” – minim 2 exemplare originale – cf. prev. Anexei nr. 2 la Regulamentul privind recepția construcțiilor, actualizat, aprobat de HG 273/1994;

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut