Sari la conținut

Concurs de ocupare a unei funcții contractuale de conducere – Șef Serviciu

Primăria Comunei Tulca, cu sediul în Comuna Tulca nr. 231, organizează concurs de ocupare a unei funcții contractuale de conducere vacante de șef serviciu, al Serviciului Public de Gospodarire Comunală Tulca

Concurs de ocupare a unei funcții contractuale de conducere - Șef Serviciu

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Tulca, astfel:

 • testarea competențelor (testarea competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației)
  16.12.2021, ora 10.00,
 • proba scrisă: 16.12.2021, ora 12.00 – pentru funcţia contractuală vacantă de șef serviciu,
 • interviul: într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
  organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
  specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
  abilitate;
 6. curriculum vitae.

 

Condiţii specifice Șef serviciu (Cod COR 121901):

 • studii: absolvent al studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: științe inginerești, științe juridice sau științe economice,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale nu este necesară.

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 06.12.2021, ora 15,00 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Comunei Tulca, domnul Cotrău Marius – secretar general delegat al Comunei Tulca.

Mai multe detalii în documentul atașat.

ing. Daniel Avrămuț

ing. Daniel Avrămuț

Primar

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut