Sari la conținut

Concurs de ocupare a unei funcții contractuale de execuție vacante de casier în cadrul Compartimentului Încasări

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 09.02.2024, ora 13:00
În temeiul prevederilor art. 554 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile art. VII din OUG nr. 115 din 14 decembrie 2023:
 
Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor, cu sediul în Comuna Tulca nr. 668/H, organizează concurs de ocupare a unei funcții contractuale de execuție vacante de casier în cadrul Compartimentului Încasări,
având o durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă
 
Concursul se organizează la sediul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor, astfel:
 i) testarea competențelor (testarea competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației) 19.02.2024, ora 10.00,
 ii) proba scrisă:  19.02.2024, ora 12.00 – pentru funcţia contractuală vacantă de casier,
 iii) interviul:  într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Facem precizarea că între atribuțiile postului vacant de casier din cadrul Compartimentului Încasări se regăsește și muncă de teren în vederea distribuirii facturilor și încasării acestora. Durata muncii este redusă la jumătate de normă, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. 
 
Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs
În vederea înscrierii  la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:         
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar. 
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
 
În vederea participării  la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 09.02.2024, ora 13.00 la doamna Maier Adriana, membru în comisia de concurs, sef serviciu al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca.
 
Detalii adiționale în documentele de mai jos:

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut