Sari la conținut

Concurs funcţie publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul

Primăria Comunei Tulca, cu sediul în Comuna Tulca nr. 231, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul

Primăria Comunei Tulca, cu sediul în Comuna Tulca nr. 231,
organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul

 

Conform prevederilor art. 39 alin. (1) din HG nr. 611/2008, conform căruia, înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, autoritatea ori instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia asigurării publicităţii concursului, în condiţiile legii, prin publicarea în aceeaşi zi a anunţului de concurs la secţiunea special creată în acest scop pe pagina proprie de internet şi pe site-ul Agenţiei, comunicăm condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

 • Proba scrisă: 02 octombrie 2023,  ora 1000 – la sediul UAT Comuna Tulca;
 • Proba interviu: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul unității administrativ teritoriale Comuna Tulca;
 • Depunerea dosarelor: la sediul uat Comuna Tulca, la secretariatul concursului, în perioada 31 august 2023 – 19 septembrie 2023, respectiv în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, potrivit prevederilor art. 127 din HG nr. 611/2008, actualizată;
 • Publicitatea concursului: 31 august 2023, potrivit art. 39 alin. (1) din HG nr. 611/2008, conform căruia, înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, autoritatea ori instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia asigurării publicităţii concursului, în condiţiile legii, prin publicarea în aceeaşi zi a anunţului de concurs la secţiunea special creată în acest scop pe pagina proprie de internet şi pe site-ul Agenţiei.

    

Condiţiile generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţiile specifice de participare pentru funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, potrivit art. 386 lit. ”a” din OUG nr. 57/2019:

– să îndeplinească condiţiile de studii, condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice, respectiv:  să fie absolvent al studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

Bibliografie și tematică:

 1. Constituţia României, republicată 2003, Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
 2. 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 3. Legea nr. 202/2002privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Titlul I și II ale părții a VI-a;
 5. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, integral; 
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, integral.

În vederea participării la concurs, candidaţii se vor prezenta la sediul Primăriei Comunei Tulca,  în perioada 31 august 2023 – 19 septembrie 2023,  cu următoarele acte:

 • formular de înscriere;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, respectiv faptul că este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • declaraţia pe propria răspundere că:
 1. a) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 2. b) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 3. c) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
 
 Copiile de pe actele solicitate se prezintă insoţite de originale. 
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) () este prevăzut în anexa nr. 2D din HG nr. 611/2008.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la anexa nr. 2D din HG nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:

Copiile de pe actele solicitate se prezintă insoţite de originale.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0259.314.894  sau la sediul autorităţii publice.
ing. Daniel Avrămuț

ing. Daniel Avrămuț

Primar

Anunțuri

Utilizăm cookies

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea ulterioară pe acest site acceptați Politica noastră de confidențialitate și Termenii și condițiile site-ului. Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor de pe acest site web sunt disponibile făcând click pe Setări cookie-uri .

Sari la conținut